Regulamin programu partnerskiego

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem zawieranej na mocy niniejszego Regulaminu Umowy jest świadczenie przez dropshippinghurtownie.pl na rzecz Reklamodawcy usług oraz warunki współpracy i sposób rozliczania na rzecz Reklamodawcy za pośrednictwem https://dropshippinghurtownie.pl/zostan-partnerem/
 2. Właścicielem Platformy dropshippinghurtownie.pl jest firma Trust Deal
 3. Warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy Współpracy jest złożenie przez Reklamodawcę oświadczenia o akceptacji treści niniejszego Regulaminu i załączników do niego, więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://dropshippinghurtownie.pl/zostan-partnerem/

Rejestracja oraz zawarcie Umowy Współpracy

 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Trust Deal za pośrednictwem Platformy https://dropshippinghurtownie.pl/ możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu Konta Reklamodawcy. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://dropshippinghurtownie.pl/zostan-partnerem/rejestracja/
 2. Wypełniając formularz rejestracyjny, Reklamodawca jest zobowiązany do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Reklamodawca dokonujący Rejestracji musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Korzystanie z Usług wymaga zalogowania się przez Reklamodawcę do założonego Konta.
 5. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim danych przez wydawcę.

Zasady działania Platformy

 1. Program Afiliacyjny dropshippinghurtownie.pl umożliwia klientom polecanie produktów elektronicznych i zarabianie prowizji w wysokości 20% od wartości sprzedaży każdego produktu poleconego przez klienta. Kwota prowizji zostanie naliczona po potwierdzeniu, że sprzedaż została dokonana na podstawie poleconego przez klienta linku afiliacyjnego.
 2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne Aby wziąć udział w Programie trzeba mieć ukończone 18 lat i spełniać warunki wymienione w rejestracji i zawarciu umowy.
 3. Prowizje wypłacane są na konto bankowe wydawcy po osiągnięciu minimalnej kwoty 100 zł. Wypłata odbywa się na dane podane podczas rejestracji partnera.

Zakończenie uczestnictwa w Programie i postanowienia końcowe

 1. Właściciel Programu ma prawo wypowiedzieć umowę z klientem w przypadku naruszenia przez niego regulaminu lub w innych uzasadnionych przypadkach. Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny wysyłając oświadczenie na adres email lub adres stacjonarny firmy Trust Deal.
 2. Wszystkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd cywilny właściwy dla rejonizacji właściciela Programu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 4. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt kontakt@dropshippinghurtownie.pl